Klachtenregeling

Voor onze school is er een klachtenregeling vastgesteld. Hieronder volgt een korte toelichting op het eventuele traject van een klacht:

 

Meest voorkomende traject

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel, schoolleiding en bevoegd gezag op de juiste wijze kunnen worden afgehandeld. Gelukkig maar!!!

Bij pedagogische, didactische en organisatorische zaken

Het gaat hier bijvoorbeeld om de sfeer in de groep, de begeleiding van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen of de schoolorganisatie. Met name op dit gebied is het van belang dat u onderstaand traject bewandelt:

Stap 1: Neem persoonlijk contact op met de groepsleerkracht van uw kind, een telefoontje alleen is niet voldoende. De groepsleerkracht stelt zo nodig de directeur op de hoogte. Niet opgelost? Zie stap 2.

Stap 2: Neem contact op met de directeur. Ook hier gaat het om een persoonlijk gesprek. Niet opgelost? Zie stap 3.

Stap 3: Neem contact op met de algemeen directeur. U levert uw klacht schriftelijk in. Tevens ontvangt de directie een kopie. De voorzitter zal vervolgens een afspraak met u maken voor een gesprek over uw klacht.

Vervolg klachtenprocedure

In het kort volgen hier de voornaamste stappen:

Wij verzoeken u dan ook om eventuele klachten zo snel mogelijk kenbaar te maken. Na een jaar is het immers niet meer mogelijk om (op een enkele uitzondering na) nog klachten in te dienen.

Klachten over strafbare feiten kunt u altijd indienen.  Verder kunt u alleen klachten indienen die u zelf of uw eigen kind betreffen. Een klacht dient in de eerste plaats met de aangeklaagde besproken te worden.  In de meeste gevallen zal dit de leerkracht zijn. U mag verwachten dat deze zich open stelt voor een gesprek, dat binnen vier dagen gehouden dient te worden. Met wederzijds goedvinden, kan hiervan uiteraard worden afgeweken.

Wanneer het gesprek niet tot overeenstemming leidt, dan kan de vertrouwenspersoon worden benaderd.  De vertrouwenspersoon heeft een bemiddelende functie. Voor een zorgvuldige behandeling wordt van u gevraagd de klacht schriftelijk in te dienen en te ondertekenen. Als eerste aanspreekpunt als vertrouwenspersoon Mevrouw A Pellenkoft (Anita):  06-10097476 of Mevrouw M. Vellinga (Mynke): 06- 50602639

Wanneer ook dit gesprek niet tot overeenstemming leidt, staat de weg naar de klachtencommissie open.

       Voor de afhandeling van klachten en geschillen in het bijzonder onderwijs is er slechts één loket beschikbaar. Dit loket heet afgekort GCBO (Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs). Op hun website www.gcbo.nl kun je terecht voor alle overige informatie. 


      De landelijke klachtenklachtencommissie geeft het bestuur vervolgens een advies.  Binnen vier weken zal het bestuur met een besluit komen. In het geval er strafbare feiten hebben plaatsgevonden, zal het bestuur hiervan aangifte doen.