De MedezeggenschapsRaad

 

Sinds 1992 bestaat de Wet Medezeggenschap Onderwijs. Hierin staat dat elke school naast het bevoegd gezag een Medezeggenschapsraad (MR) dient te hebben. Zo ook onze “Groen”.

In de MR zitten zowel ouders als onderwijzend personeel, van beide geledingen evenveel personen.

 

Op de “Groen” bestaat de MR uit 2 ouders en 2 personeelsleden. Namens het personeel zijn lid: Willemien Ariese en Tamara van der Sluijs. Namens de ouders zijn lid: Esther Lodder en Janneke de Boo

Vanuit de Wet Medezeggenschap Onderwijs is er een Medezeggenschapsreglement van toepassing. Dit reglement is aan de hand van een bovenschools voorstel door de MR vastgesteld. De MR is aan de school verbonden om de belangen van de leerlingen, ouders en het personeel zo goed mogelijk te behartigen. De MR houdt zich actief bezig met het schoolbeleid. Zij kan de schoolleiding gevraagd of ongevraagd adviseren op allerlei gebieden die te maken hebben met de school.

Op de “Groen” heeft de MR instemmingsrecht en adviesrecht wat betekent dat de MR positief of negatief kan instemmen en/of adviseren bij diverse adviesaanvragen over schoolzaken zoals: de schoolgids, het schoolplan en het jaarverslag e.d. De directie mag een negatieve advies niet naast zich neerleggen. Bij het niet overnemen van een advies zal de directie dit aan de MR moeten verantwoorden.

De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De directeur van de school wordt voor elke vergadering uitgenodigd om gedurende ca. een half uur informatie te geven vanuit de directie en evt. vragen van de MR te beantwoorden. Omdat adviesaanvragen via de mail verspreid worden, worden deze ook bijna altijd per email afgehandeld.

Aan het eind van elk kalenderjaar maakt de MR een jaarverslag waarin de werkzaamheden van dat jaar vermeld staan. Dit jaarverslag kan opgevraagd worden bij de secretaris van de MR.
Alle zaken die te maken hebben met het bovenschools gevoerde beleid, komen terecht bij de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn leden van de diverse aangesloten scholen vertegenwoordigd. Vanuit onze school zijn dat Willemien Ariese en Marijn van Loenen. Op deze manier blijft de school op de hoogte van het bovenschoolse beleid.

We hopen dat u door bovenstaande informatie iets meer te weten bent gekomen over het functioneren van onze MR. Mocht u vragen, problemen of ideeën hebben, laat het ons weten, want de MR is er ook voor u!   mr@cbs-groen.nl

 

 huishoudelijk regelement MR Groen 


 notulen MR 16 oktober


 GMR