Adviesraad

Sinds 'De Groen van Prinstererschool' een besturenfusie is ingegaan met diverse andere protestants christelijke scholen op het eiland, is de Adviesraad (AR) ingesteld, die de belangen van de lokale school behartigt. Zij adviseert de directie van 'De Groen van Prinstererschool' en zorgt voor informatie uitwisseling tussen AB en ouders. De AR houdt zich vooral bezig met de identiteit van de school, gebaseerd op de Bijbel, Gods onfeilbaar Woord, zoals samengevat in de drie Formulieren van Enigheid.


Samenstelling Adviesraad

De AR bestaat uit zeven personen: twee leden van de Herv. Gem. in de PKN, twee leden van de Herst. Herv. Gem., twee leden van de Gerf. Gem. en een lid van de Chr. Ger. Kerk. Momenteel nemen de volgende personen zitting in de AR:

Dhr. A. Mol voorzitter
 Mevr. R. Quik  secretaris
 Dhr. P. Oosters  penningmeester
 -  alg. adjunct
 Dhr M. van Heiningen  lid 
 Dhr. J. van Rees  lid
 Mevr. C. Visser  lid
 Dhr. A.  Bechthum lid 

AR activiteiten

Per schooljaar vergadert de AR circa zes keer, daarbij is de directie meestal aanwezig.  Op deze vergaderingen worden diverse adviezen besproken en uitgebracht, die vooral te maken hebben met de identiteit van de school. Enkele voorbeelden zijn de invulling van de kerst- en paaswijdingen, de aanschaf van nieuwe lesmethode en het aanstellen van een nieuwe leerkracht. Vooral bij het aanstellen van een nieuwe leerkracht heeft de AR een belangrijke 'poortfunctie'. Gezien de grote plaats die een leerkracht heeft bij de opvoeding van de kinderen, is het belangrijk dat de leerkracht past bij de identiteit van de school. Er wordt gestreefd om alle leerkrachten één keer per jaar een klassenbezoek te brengen. Dit bezoek heeft tot doel om als AR betrokken te blijven bij de dagelijkse gang van zaken op school. Daarnaast zien wij hoe de leerkrachten inhoud geven aan de identiteit van de school.

Naast de reguliere AR-vergaderingen zijn er een paar keer per jaar vergaderingen met (een delegatie) van het AB en woont een AR-lid de vergaderingen van de AC bij.

Eén keer per jaar legt de AR verantwoording af op de ledenvergadering. Deze wordt jaarlijks eind mei/begin juni gehouden. Voorafgaande aan deze vergadering is er een ouderavond. Op de ledenvergadering worden, zo nodig verkiezingen voor nieuwe AR-leden gehouden.

De Adviesraad stelt het op prijs, als ouders betrokken zijn bij de school. Voor vragen of opmerkingen is de AR bereikbaar op: adviesraad@cbs-groen.nl